תקנון האתר

כללי

   1. חברת רהיטי המרכז תמרה בע"מ (הידועה גם בשם המסחרי Hamerkaz design ®) והחברות הקשורות אליה (להלן : " Hamerkaz design או "החברה" (מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות משתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה בכתובת: https://hamerkazdesign.com/ (להלן: "האתר") ומשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן: "המשתמשים" או "המשתמש"). 
   2. מטרת מסמך מדיניות הפרטיות (לרבות התנאים המפורטים בו) הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת hamerkaz design במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת גלישה ושימוש באתר; הליך הרישום לאתר, ושימוש בשירותיו השונים ואת האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או נחשף אליו באמצעות האתר.
   3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. יודגש בזאת, כי  hamerkaz design רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שתשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו והחברה תעשה כמיטב יכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה כאשר עושים שימוש באתר. 
   4. כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים באתר מעיד על הסכמתך כמשתמש, בין היתר, למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה, לצד תנאי השימוש הכללים, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים. אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתר. 
   5. מדיניות זו חלה על כלל השימושים שעושה משתמש באתר, לרבות:
    1. כאשר תשתמש באתר, בין אם תוך שימוש במחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך, ובין אם תתחבר לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר.
    2. על שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות SMS, טלפון, צ'אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.
   6. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
   7. במסמך זה "החברה" ו-"hamerkaz design" מקיף גם את עובדי hamerkaz design, מנהליה, בעלי מניותיה, יועציה /או מי מטעמם.
   8. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

פרטיות

   1. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"). 
   2. על מנת לספק לך את השירותים, על החברה לאסוף עליך "מידע אישי" או "מידע" (כהגדרתו בחוק). מדיניות הפרטיות מתארת את סוגי המידע שנאספים, מטרות איסוף המידע והשימושים הנעשים בו, גורמים עמם החברה משתפת את המידע ואופן ההגנה על המידע.
   3. שים לב: לא חלה עליך כמשתמש כל חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע, יכול ויהיה ולא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי החברה ובאמצעות האתר או חלק מהם, ובפרט השירותים אשר דורשים ביצוע של הליך רישום. הנך מאשר ומסכים בזאת כי המידע האישי אשר הנך מספק לנו, נמסר מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי החברה רשאית להחזיק במידע זה ולעשות בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותי האתר ו/או בכניסתך לאתר, מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.

רישום

   1. חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים רישום. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אישיים אודותיך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, דרכי התקשורת וכיו"ב וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. בחלק מהשירותים, יכול והמשתמש יתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעתה של hamerkaz design, ניתן יהיה להעניק או להציע שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.
   2. על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. כפי שצוין, המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן למשתמש, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנת המוצרים ולפגוע ביכולת החברה ליצור קשר. אם פרטיך השתנו, נדרש לעדכנם באופן מקוון באתר כחלק מהשלמת הרכישה או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.
   3. רישום באמצעות חשבון המשתמש ברשתות החברתיות: ניתן לבצע רישום לאתר באמצעות חשבון המשתמש ברשתות חברתיות כגון 'פייסבוק'. כאשר המשתמש נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית, המשתמש מאפשר לחברה לקבל מידע בסיסי אודותיו מתוך הפרופיל שלו ברשת החברתית, כגון שם המשתמש, כתובת דוא"ל, תמונת פרופיל, וזאת בהתאם להגדרות פרטיות המשתמש באותה רשת חברתית. את הגדרות הפרטיות, ניתן לשנות באמצעות ממשק הרשת החברתית.  השימוש ברשתות חברתיות לצורך רישום לאתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת hamerkaz design וכפוף למדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות. מובהר כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.
   4. באשר לשם המשתמש והסיסמה– hamerkaz design תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי הזדהות/אימות נוספות ו/או אחרות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד. כמשתמש הנך נדרש לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ובאתר. מומלץ להחליף את הסיסמה מעת לעת.

המידע שנאסף בידי hamerkaz design 

   1. מידע מזהה אישי ("מידע אישי") אשר אותו ימסור המשתמש או שייאסף על ידי החברה ו/או מי מטעמה, יישמר במאגרי המידע של hamerkaz design, שיכול ויהיה מאוחסן בשרתיה או בשרתי צד שלישי אשר עוסק באחסון מידע, לרבות מחוץ לישראל. hamerkaz design תשמור את המידע האישי אודות המשתמש למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורט במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

מידע שהמשתמש יספק

    1. כאשר המשתמש יבצע רישום לאתר ולשירותי החברה, לרבות, לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באתר, המשתמש יידרש לבצע רישום במסגרתו יתבקש למסור לחברה מידע אישי, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב.
    2. ככל ותבוצע הזמנה או רכישת מוצרים באתר, פרטי ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידי המשתמש (לרבות הזמנות של מוצרים העלולים לחשוף מידע בריאותי או מידע רגיש אחר אודות המשתמש) וכן, פרטים מסויימים וחלקיים אודות אמצעי התשלום בו נעשה שימוש, יישמרו בידי hamerkaz design. בכפוף לאישור המשתמש, פרטי אמצעי התשלום שלכם יכול ויישמרו בידי חברת הסליקה של האתר לצורך ביצוע רכישות חוזרות באתר.
    3. כאשר תתקשר עם נציגי מוקד שירות הלקוחות באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר, או באמצעות טופס פניה המצוי באתר, יכול ויתקבלו אצל hamerkaz design פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. החברה רשאית  לשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים חיים וכן להקליט ולתעד כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה, לרבות לצורך בקרת איכות ושיפור השירות. 

מידע שנאסף באופן אוטומטי

  1. במאגרי החברה ובשרתיה נאספים באופן אוטומטי מידע אישי וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור בשימוש באתר, באחת או יותר מן הדרכים הבאות: 

כאשר ייגש המשתמש לאתר ויעשה בו שימוש, החברה תהיה רשאית לאסוף מידע אודות הביקור באתר, השימוש שייעשה בשירותי החברה באתר (ככל וייעשה) וגלישה ברשת. בין היתר, מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע לנושאים הבאים: מקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה המשתמש נכנס לאתר, מערכת ההפעלה של המשתמש, מזהה הדפדפן, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך כמשתמש באתר, לרבות: מידע או פרסומות שהמשתמש קרא, עמודים ומוצרים שבהם צפה, הזמנות מוצרים שבוצעו, הצעות ושירותים בהם הביע עניין, ובנוגע לאופן שבו המשתמש מתקשר עם אתר החברה ועם אתרי אינטרנט אחרים. החברה רשאית לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב- Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות, בין קיימות ובין עתידיות. המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את hamerkaz design לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים. 

 1. החברה רשאית להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילות המשתמש באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

השימוש במידע

השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידי hamerkaz design, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות הדין, לרבות לצורך המטרות הבאות:

 1. כדי לאפשר לכל משתמש להשתמש בשירותים באתר.
 2. לשם תפעולו ופיתוחו של האתר (ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת).
 3. כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאזורים אשר טעונים הרשמה, וכדי לחסוך מהמשתמש להזין בכל פעם את פרטי הזיהוי.
 4. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים מותאמים אישית לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 5. כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיו האישיות ו/או להרגלי הקנייה של המשתמש באתר ובמוצרי החברה, זאת באמצעות הצגת תכנים ושירותים באתר ו/או באתרים של צד שלישי, באופן המותאם למשתמש באופן אישי, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית, כגון מבצעים, קופונים ומסרים.
 6. כדי לשלוח למשתמש  מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניינו וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות הצעות מותאמות אישית המבוססות על המידע שנאסף אודות המשתמש – בין אם מידע שהחברה תפרסם ובין אם מידע שתקבל החברה ממפרסמים אחרים. 
 7. לצרכי שירות לקוחות, לרבות מענה למשובים ולתלונות, וליצירת קשר (במקרה הצורך) עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. 
 8. לצרכי החברה, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר, ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

hamerkaz design תעשה מאמצים לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק, ולא תעביר את המידע המזהה את המשתמש באופן אישי, לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. על מנת לספק למשתמש את השירותים באתר ולנהל את המידע האישי הנאסף אודות המשתמש באתר, באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), במידה סבירה ולצרכים עסקיים, כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח (בארץ או בחו"ל), ספקי תשתית מחשוב לצורך שמירה וגיבוי נתונים ו/או לצורך ביצוע עבודות פיתוח של פונקציות, שירותי תמיכה, שיפור השירותים באתר ושירותים נוספים , ספקי חיוב וגביית תשלומים בגין רכישות המשתמש באתר (ובכלל זה: לחברות כרטיסי אשראי וסליקה לצורך ביצוע תשלומים), ספקי משלוח הודעות דוא"ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, ספקי אספקתה מוצרים שהזמנת (לרבות חברות שילוח), ספקי שירותי הנהלת חשבונות המפיקים חשבוניות וקבלות, ועוד; 
 2. במקרה שהמשתמש מפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישר בקשר עם השימוש והפעילות באתר (לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות); 
 3. במקרה שהמשתמש מבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר עם האתר, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין ו/או לתנאי השימוש באתר; 
 4. במקרה בו hamerkaz design תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט; 
 5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, תלונה, הליכים משפטיים או חקירה של גורם רשמי, אם יהיו; 
 6. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של hamerkaz design, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו של המשתמש או לרכושו או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי או לרכוש hamerkaz design, לרבות האתר; 
 7. hamerkaz design תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת hamerkaz design, על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו; 
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, hamerkaz design תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, לצורך עיבוד מידע סטטיסטי, בחינת דפוסי השימוש באתר כמו גם לצורך שיפור ותחזוקת האתר והשירותים; 
 9. ככל וhamerkaz design תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, hamerkaz design תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמשים וכן כל מידע סטטיסטי, וזאת בכפוף לכל דין; 

שירותים מצד שלישי

   1. שירותים מסוימים באתר, כגון שירותים הקשורים בפייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו שלא דרך מחשבי החברה בלבד, אלא דרך הגופים האחרים כפי שצוין.
   2. החברה רשאית לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים. קיימת אפשרות כי צדדים אלו יעשו שימוש במידע אודות הפעילות המקוונת של המשתמש (אשר אינו כולל מסירת פרטים מזהים אישיים על ידי hamerkaz design, למעט במקרים המנויים במסמך זה), בין השאר, על מנת להציע פרסומות עבור מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך כמשתמש.
   3. פרסומות המנוהלות בידי צדדים שלישיים: hamerkaz design עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות. המודעות, שבהן הנך צופה בעת הביקור באתר, עשויות להגיע אפוא ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט שתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים. המידע הנאסף איננו מזהה אותך כמשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.
   4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פעילות המשתמש באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפני המשתמש פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.

קישורים לצד שלישי

   1. ככל והאתר מכיל קישורים לאתרים ושירותי צד שלישי, קישורים אלו מצויים מחוץ לשליטתה של hamerkaz design והם אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו ואינם כפופים לה. החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין נהלי פרטיות הנהוגים באתרים אחרים אליהם החברה עשויה להפנות באמצעות קישור, והחברה ממליצה לך לבחון את מדיניות הפרטיות האמורה בעצמך. 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

   1. hamerkaz design נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. אין באמור לגרוע מיתר הוראות מדיניות הפרטיות בנוגע לשימוש במידע אישי.

 Cookies

  1. האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" או" עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית הגלישה שלך, תוך התאמת האתר להעדפותיך האישיות, להקל על גלישתך באתר, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
  2. קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט של המשתמש למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים על המשתמש את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר.
  3. hamerkaz design משתמשת בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב דומות אחרות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתר. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו. המידע ב-Cookies מוצפן,
  4. חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.
  5. ה-Cookies יכולות לשמש את hamerkaz design גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
  6. משתמש שאינו מעוניין לקבל Cookies יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. בנוסף, בכל עת המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו. רק נבהיר שככל שייעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותיו של המשתמש ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לפגיעה בחוויית המשתמש.
  7. אלא אם התאים המשתמש את הגדרות הדפדפן באופן אשר יחסום שימוש בקבצי Cookie, השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שיעשה בשירותים על ידי הצבת קבצי Cookie או אמצעים דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, כמפורט לעיל.

אבטחת מידע

  1. hamerkaz design מיישמת מנגנוני הגנה כדי לאבטח ולגבות את המידע באתר תוך נקיטת מאמצים סבירים לשמירת ובטחת המידע. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לפריצה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה או לאבדן מידע. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לרבות מקרים אשר אינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון. לכן, hamerkaz design לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו, והיא לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם בשימוש ו/או ברכישה באתר.
  2. על המשתמש לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי, לרבות על סיסמת הגישה לחשבון המשתמש, ולצאת מחשבון המשתמש, לאחר תום השימוש. בשום מקרה שהוא, החברה לא תישא באחריות כלשהי לחשיפת פרטי משתמש, לכל שימוש לרעה במידע אודות המשתמש, לפגיעה בפרטיותו ו/או כל פגיעה אחרת ו/או לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית, לרבות עקב העברתו לצד שלישי הנובע מכך שלא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה בסודיות, או מכך שלא עדכן את סיסמאותיו לעיתים תכופות.

 

שינויים

   1. hamerkaz design רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות על ידי פרסומה באתר של מדיניות הפרטיות המעודכנת. המדיניות העדכנית תיכנס לתוקף מחייב ממועד פרסומה כאמור. 
  1. עדכון המידע
   1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין בפרטי המשתמש שלך הרשומים במאגר/י המידע של החברה, וככל שמצאת כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים – לבקש לתקנם בהודעה בדואר אלקטרוני לכתובתhamirkaz@gmail.com והחברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי החוק. כמו כן הינך יכול לבקש מהחברה למחוק את הנתונים אודותיך ואולם, מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה וחובותיה – ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק ו/או באופן סביר.
   2. על המשתמש להודיע לחברה לכתובת הדואר האלקטרוניhamirkaz@gmail.com בהקדם האפשרי ככל שהינו חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישית שלו כדי שהחברה תוכל לטפל בכך.

אישור והסכמת המשתמש

בכך שהנך גולש באתר ומשתמש בשירותי האתר, הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים שהחברה תאסוף את המידע האישי שלך ותעשה בו את שימוש כמפורט להלן: 

 1. בעת ביצוע הזמנה של מוצר/מוצרי החברה, תידרש למסור לחברה פרטי זיהוי כגון שם, כתובת, טלפון, פרטי תשלום וכן את הפריטים שהנך מעוניין להזמין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את היסטוריית ההזמנות שלך במערכת ההזמנות לצורך בירורים וטיפול בתקלות. 
 2. החברה רשאית לשמור את המידע האישי של המשתמש ועשויה לעשות שימוש במידע – בהתאם לדין, ובכלל זה: יישוב סכסוכים ופתרון בעיות, סיוע בכל חקירה, מניעה (לרבות מניעה מוקדמת) של הפרה ו/או הפרות של תנאי תקנון האתר ו/או שימוש בלתי מורשה או שלא כדין באתר ו/או בשירותי החברה, עמידה בהוראות הדין המחייבות שמירת מידע (לרבות, מידע אודות עסקאות/תשלומים), אכיפת תנאי שירות ושימוש, ונקיטת פעולות אחרות בהתאם לדין.

לפיכך, ולאור האמור, למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של ספקי החברה המפעילים את אתר החברה עבורה